11 /2/2008     

 

 
   
   
   
   

25,000,000    

 

 

 

 

:

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    

 

 
   

 

 

/

 

 

/

 

35 %

   

10 %

 

7.3% 

 

 %5

 

 %5

 
5%  

    ޡ (2) ϡ (2) ɡ (3)